”สายตรง ผบ.ทบ” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนตุลาคม 2563

250 บาท
  • ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 นร.รร.ส.สส. 17 ส.ค. 2563
2 พัน.นร.รร.สพ.สพ.ทบ. 2 ส.ค. 2563
3 กง.ทหาร 31 ก.ค. 2563
4 พัน.นร.รร.พธ.พธ.ทบ. 31 ก.ค. 2563
5 พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. 31 ก.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ.หญิง อาภรณ์ กระตุฤกษ์ นาย เยาวฤทธิ์ กระตุฤกษ์ 211,998.00 18 ก.ย. 2563
2 พ.อ. สมบัติ กุลสวัสดิ์ น.ส. ชมพูนุท กุลสวัสดิ์ 198,095.00 18 ก.ย. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,537
3 พ.อ. บุญเกื้อ บำรุงใจ นาง หุ่นทอง บำรุงกิจ 211,632.50 18 ก.ย. 2563
4 พ.ต. ละเอียด รัมมะนพ น.ส. ปาริญากรณ์ รัมมะนพ 174,340.00 18 ก.ย. 2563
5 พ.ต. ละเอียด รัมมะนพ นาง จุลสวัสดิ์ รัมมะนพ 37,289.50 18 ก.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 6 ส.ค. 2563
2 กรม ทพ.42 4 ส.ค. 2563
3 กรม ทพ.46 4 ส.ค. 2563
4 สด.จว.ส.ฎ. 4 ส.ค. 2563
5 สด.จว.ร.น. 3 ส.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาย บัวฮอง คำชมภู ร.ท. ประวัติ ลาธิ 211,644 มทบ.23 17 ก.ย. 2563
2 นาง สมบัติ คำมูล จ.ส.ต. วิชิต คำมูล 211,641 มทบ.23 17 ก.ย. 2563
3 นาย อำนวย ม่วงทรัพย์สม นาง แฉล้ม ม่วงทรัพย์สม 211,392 รร.ช.กช. 17 ก.ย. 2563
4 นาง กำไร เงินขาว พล.อส. อัครพล เซพงษ์ 211,404 มทบ.310 17 ก.ย. 2563
5 นาง วิลัย สิทธิถาวร น.ส. วิภาภรณ์ สิทธิถาวร 211,646 มทบ.13 17 ก.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน 2563 ระยะเวลา 21 สิงหาคม 2563 - 20 กันยายน 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2563 - กันยายน 2563

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 204 742 464,908 465,854 21 ส.ค. 63
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,125 1,125
ถึงแก่กรรม - 6 494 500
ถอนสภาพ - - 596 596
คืนสภาพ - - 373 373
ยอดยกไป ต.ค.63 204 736 465,316 466,256 ณ 20 ก.ย. 63


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ส.ค. 63 จำนวน 465,854 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ย. 63 จำนวน 466,256 ราย      เพิ่มขึ้น      402      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ