คำถาม
ใบตอบรับฌาปณกิจยังไม่ได้รับครับ สมัครตั้งแต่ปี 2557
ใบตอบรับฌาปณกิจยังไม่ได้รับครับ สมัครตั้งแต่ปี2557 ต้องการนำไปสำเนาใส่ในสมุดประวัติครับ
จากคุณ ส.ท.ชัยชนะ ชมเชย 05/03/2019 15:06:02
คำตอบ
ท่านสามารถทำเรื่องขอใบแทนใบตอบรับได้ที่หน่วย พล.ร.7 เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้านค่ะ
ตอบโดย admin 07/03/2019 10:27:04