คำถาม
ขอเปลี่ยนที่อยู่ ผู้รับเงินสงเคราะห์
ชื่อผู้รับ ณัฐภาคย์ สมิตินันทน์ ที่อยู่เดิม 195 ม.4 ต.ทุ่งลูกนก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 เปลี่ยนเป็น 195 ม.4 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
จากคุณ 5410004564 จ.ส.อ.วรศักดิ์ สมิตินันทน์ 20/06/2019 09:36:09
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิม 195 ม.4 ต.ทุ่งลูกนก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 เปลี่ยนเป็น 195 ม.4 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/06/2019 17:03:29