คำถาม
ตรวจสอบการชำระเงินสงเคราะห์ผ่านธนาณัติ
สมาชิกเลขที่ ส17524/30 ชื่อ นางพิมพ์บุญ นวพงษ์ปวีณ ได้ชำระเงินสงเคราะห์ผ่านธนาณัติ จำนวน 1000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เลขที่ธนาณัติ 51774119092613540062 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 13.55 ขอช่วยตรวจสอบการชำระและแก้ไขข้อมูลการค้างชำระด้วย เนื่องจากในระบบตรวจสอบยังแจ้งว่าค้างชำระ
จากคุณ พิมพ์บุญ 15/10/2019 07:44:50
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขสถานภาพสมาชิกของ นางพิมพ์บุญ นวพงษ์ปวีณ ให้มีสถานภาพสมาชิกปกติแล้วค่ะ
ตอบ วันที่ 16 ต.ค.62
ตอบโดย admin 24/10/2019 09:36:21