คำถาม
เปลี่ยนแปลงที่อยู่
นางบัวขาว คำเมืองปลูก 89 ม.6 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ผู้รับเงินสงเคราะห์ จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ กล่อมนาค 233/243 ม.15 ต.สันปูเลน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
จากคุณ อรพรรณ 17/10/2019 13:16:24
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ของ นางบัวขาว คำเมืองปลูก เป็น 89 ม.6 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 และที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ กล่อมนาค เป็น 233/243 ม.15 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 18/10/2019 14:17:32