คำถาม
เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
ขอเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ จากนางคำป้อ คำใจเที่ยง เนื่องจากเสียชีวิตแล้ว เป็นน น.ส.ขวัญฤทัยเหมือนฤทธิ์ ภรรยา
จากคุณ จ.ส.อ.นันทวุธ มะโนชัย 29/10/2019 21:36:39
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 30/10/2019 15:23:20