คำถาม
ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ ใช้ตามที่อยู่จริง หรือใช้ตามทะเบียนบ้านคะ
จากคุณ ปรีชาวรรณ 12/12/2019 21:29:37
คำตอบ
ที่อยู่ใช้ตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ค่ะ
ตอบโดย admin 17/12/2019 11:13:41