คำถาม
ยังไม่ได้รับเอกสารณาปกิจ ทบ
ต้องขอเอกสารที่ไหน เพื่อนำมาเข้าแฟ้มประวัติครับ
จากคุณ ปัญญา 23/01/2020 09:39:03
คำตอบ
ขอทราบชื่อ นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่ง แล้วจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งใบแทนใบตอบรับไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งค่ะ
ตอบโดย admin 23/01/2020 13:56:49