คำถาม
เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
สอบถามครับ การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ยื่นเอกสารผ่านหน่วยต้นสังกัดได้เลย หรือต้องรอตามห้วงเวลา เพราะหากต้องรอตามห้วงเวลา เกิดการเสียชีวิตก่อนถึงห้วงการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เกิดการทะเลาะหันในการรับเงินผลประโชน์
จากคุณ จ.ส.อ.ยุทธศักดิ์ วรรณพันธ์ 03/03/2020 15:13:08
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกสามารถยื่นเรื่องได้ที่หน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ ค่ะ
ตอบโดย admin 04/03/2020 10:24:35