คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
ชื่อสมาชิกเดิม ส.อ.หญิง สมพร นามพิมล เปลี่ยนเป็น จ.ส.อ.หญิง สมพร รุจิมิตร
จากคุณ จ.ส.อ.หญิงสมพร รุจิมิตร 19/03/2020 12:27:22
คำตอบ
สมาชิกเปลี่ยนนามสกุล สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 19/03/2020 14:15:16