คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศและที่อยู่และผู้รับเงินสงเคราะห์ครับ
1.หมายเลขสมาชิก 5410022362 เดิม จ.ส.อ.ธานิน เผยศิริ เลขที่2 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 เปลี่ยนเป็น ร.ท.ธานิน เผยศิริ 325 ม.4 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 2.ผู้รับเงินสงเคราะห์ เดิมนางแก้วดี เผยศิริ 52 ม.6 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 เปลี่ยนเป็น นางธิดารัตน์ เผยศิริ 325 ม.4 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
จากคุณ ร.ท.ธานิน เผยศิริ 10/05/2020 10/05/2020 14:57:18
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไข ยศ และที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 14/05/2020 13:37:15