คำถาม
เปลี่ยนแปรงข้อมูลส่วนตัว
เปลี่ยนชื่อใหม่ ที่อยู่ใหม่ทั้งผู้เป็นสมาชิกและผู้รับเงินส่งข้อมูลทางไหนครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ชิตพล.เชื้อเมืองพานgn 15/05/2020 10:53:32
คำตอบ
สมาชิกเปลี่ยนชื่อ ต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกสามารถแจ้งผ่านทางช่องทางนี้ แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 19/05/2020 09:26:27