คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์
เปลี่ยนชื่อใหม่
จากคุณ จ.ส.อ. ภัทรพล ทองคัณฑา 17/05/2020 23:08:10
คำตอบ
ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนชื่อ สมาชิกสามารถยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 19/05/2020 10:09:26