คำถาม
ข้อแตกต่างของสมาชิกแบบกรณีพิเศษ
อยากทราบว่า บิดา มารดา ที่สมัครแบบอายุไม่เกิน 55 ปี และสมัครแบบกรณีพิเศษไม่เกิน 60 ปี อยากทราบข้อแตกต่างด้านสิทธิ ว่าแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรครับ
จากคุณ ส.ท.ณัฐวัตร หนูโหยบ 18/04/2016 15:41:17
คำตอบ
ได้รับสิทธิเท่ากันค่ะ แต่สมาชิกแบบกรณีพิเศษอายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี เมื่อเสียชีวิตจะต้องหักเงินย้อนหลังจากอายุที่เกิน 55 ปี ตามที่ระเบียบกำหนดจนถึงอายุปัจจุบันค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6463, 6489 ค่ะ
ตอบโดย admin 19/04/2016 13:27:25