คำถาม
สอบถามการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
ขออนุญาตสอบถาม กรณีจะเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ จะดำเนินการอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ ส.อ.กิตติ สุดตา 02/06/2016 10:43:45
คำตอบ
สมาชิกสามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่
2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่
3.ใบเปลี่ยน ชื่อ สกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ สกุล
(การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ในกรณีที่มีผู้ชำระเงินแทน ต้องให้ผู้ชำระเงินแทนยินยอม)
ตอบโดย admin 03/06/2016 14:18:20