คำถาม
ติดตามการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับเงินสงเคราะห์
อ้างถึง หนังสือ ร.17 ที่ กห 0483.29.2/579 ลง 16 มิ.ย.59 เรื่อง ผู้รับเงินสงเคราะห์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่เปลี่ยนแปลงตัวบุคคล ซึ่งหน่วยได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้ว ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ คือ ๑. พ.ต.พณิชพล ไร่นากิจ เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นาง ทา แลสันกลางหมายเลขทะเบียนสมาชิก ต.๒๔๓๘๒๖/๓๔ ๒. ร.ต.ธนกร บัวผัด เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิก จำนวน ๒ ราย คือ ๒.๑ นาย ส่ง บัวผัด หมายเลขทะเบียนสมาชิก ๕๔๘๐๐๐๑๐๐๑ ๒.๒ นาง สีดา บัวผัด หมายเลขทะเบียนสมาชิก ๕๕๑๐๐๐๔๓๖๙ ๓. นายพิศิษฎ์ อินทะ เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ของ จ.ส.อ.อธิชวันชัย อินทะ หมายเลขทะเบียนสมาชิก ๕๒๖๕๐๒๔๕๒๕ หน่วยจึงขอติดตามการดำเนินการว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว หากขัดข้องประการใดกรุราแจ้งให้หน่วยทราบด้วยครับ
จากคุณ จนท.ร.17 07/07/2016 05:28:59
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับเรื่องของสมาชิกแล้วค่ะ อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6463, 6489 ค่ะ
ตอบโดย admin 07/07/2016 12:44:04