คำถาม
ข้อมูล วัน-เดือน เกิดของสมาชิกไม่ตรง
ผมเป็นสมาชิกฌาปนกิจตั้งแต่ปี 2526 พร้อมด้วยครอบครัวรวมทั้งหมด จำนวน 4 คน แต่เมื่อตรวจสอบดูข้อมูลจากทางฌาปนกิจแล้ว วันและเดือนเกิดไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนทั้ง 4 คน 1 ถ้าหากสมาชิกถึงแก่กรรมจะมีปัญหากับการขอรับเงินหรือไม่ 2 ขอคำแนะนำในการทำข้อมูลให้ถูกต้องด้วยครับ 3 ผมเป็นข้าราชบำนาญ มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด
จากคุณ ร.ต.วิโรจน์ สมานมิตร 18/08/2016 16:35:18
คำตอบ
ถ้าวัน และเดือนเกิดของสมาชิกไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่เป็นปัญหากับการรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพค่ะ สมาชิกสามารถแจ้งวัน และเดือนเกิดผ่านทางเว็ปไซด์แล้วทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ
ตอบโดย admin 22/08/2016 17:05:35