คำถาม
เปลียนแปลงการหักเงินจากธนาคารมาเป็นหักผ่านหน่วย
สมาชิกมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพสมาชิกฯ จากธนาคาร เป็นหักผ่านหน่วยจะดำเนินการอย่างไรครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ตฤณ คงประเสริฐ 31/08/2016 15:05:26
คำตอบ
สมาชิกสามารถทำเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด (หน่วยที่จะหักเงิน) หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาบัตรข้าราชการ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีที่ท่านไม่ใช่เจ้าของบัญชีต้องให้เจ้าของบัญชียินยอม (ผู้ชำระเงินแทน) หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6473 ค่ะ
ตอบโดย admin 01/09/2016 12:23:34