คำถาม
สมัครฌาปนกิจให้พ่อและแม่ของภรรยา
สามารถนำพ่อและแม่ของภรรยาสมัครเข้าฌาปนกิจได้มั้ย
จากคุณ ส.ต.ปรัชญา สีชมพู 31/08/2016 20:24:38
คำตอบ
สามารถสมัครได้ค่ะ ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด ตามระเบียบต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี กรณีพิเศษต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี (สมัครได้ถึง 31 ธ.ค.59) แต่ต้องให้ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายสมัครก่อน หรือสมัครพร้อมกัน เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครของบิดามารดาของคู่สมรส 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำเข้า, ผู้สมัคร, ผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำเข้า, ผู้สมัคร, ผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัครค่ะ
ตอบโดย admin 01/09/2016 12:44:09