คำถาม
ขอเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์
ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ ต้องให้ผู้เป็นสมาชิกมาเซ็นสัญญาเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ไหม และ ต้องให้ผู้รับผลประโยชน์คนเดิมสัญญาด้วยไหม ต้นสังกัดอยู่ที่ จ.อุดร ทำที่ จ.อุดร ได้ไหมครับ ตอนนี้ สมาชิก ถูกถอนชัวคราว ขาดส่งมา 3 เดือน 6,7,8, /59 ผมฝากเงินเข้าบัญชี 2000 บาท 31/9/59 ถ้าบัญชีมีการหัก สมาชิกยังคงความเป็นสมาชิกอยู่ไหมครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ นาย อดิเรก ดอชนะ 2/9/59 02/09/2016 10:45:45
คำตอบ
ในกรณีที่ท่านถูกถอนสภาพชั่วคราวท่านต้องทำเรื่องคืนสภาพที่หน่วยต้นสังกัดเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นเรื่องคืนสภาพคือ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3.ใบรับรองแพทย์ของสมาชิก 4.จำนวนเงินที่ค้างชำระโดยซื้อธนาณัติสั่งจ่ายชื่อ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ปณ หลานหลวง 10102 ลงชื่อสมาชิก พร้อมจำนวนเงิน 5.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารทหารไทยฯ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเอง โดยสามารถยื่นเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด (ในกรณีที่ผู้รับเงินสงเคราะห์คนเก่าเป็นผู้นำเข้า และเป็นผู้ชำระเงินแทนต้องให้ผู้รับเงินสงเคราะห์คนเก่าเซ็นยินยอมในการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่) เอกสารในการยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6465, 6467, 6468 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2016 10:47:20