คำถาม
วันที่ เดือน เกิด ผิด
วันท่ี เดือน เกิด ผิดแก้อย่างไร ในคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่มีแบบฟอร์มนี้ครับ
จากคุณ ร.อ.ไพสาร โพธ์ิศรี 06/09/2016 18:35:34
คำตอบ
ในกรณีที่ วัน เดือนเกิด ของสมาชิกไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านทางเว็ปไซด์ แล้วทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องค่ะ
ตอบโดย admin 08/09/2016 15:21:27