คำถาม
แก้ไข ชื่อ
ชื่อเดิม ศราวุฒิ แก้ไขเป็น ศรัณย์วุชร์
จากคุณ ร.อ.ศรัณย์วุชร์ สุพรรณกนก ต.170559/32 08/09/2016 12:37:51
คำตอบ
การเปลี่ยนชื่อ สมาชิกต้องทำเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.ไม่สามารถแจ้งผ่านทางเว็ปไซด์ได้ค่ะ เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3.ใบเปลี่ยนชื่อของสมาชิกค่ะ
ตอบโดย admin 08/09/2016 15:23:14