คำถาม
เงินฌาปณกิจส่วนที่เหลือ
เงินรอบสอง ผู้เสียชีวิต นางม้วน เกือนสันเทียะ ยื่นเรื่องเดือน เมษายน ค่ะ
จากคุณ รุ่งอรุณ จิตตสวัสดิ์ไทย 03/10/2016 08:43:21
คำตอบ
เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรอบสอง ของ นางม้วน เกือนสันเทียะ จะออกประมาณต้นเดือน พ.ย.59 ค่ะ
ตอบโดย admin 03/10/2016 09:49:32