คำถาม
ขอแก้ไขผู้รับเงินสงเคราะห์
กระผม ส.อ.พลวิสิษฐ์ นามีผล ทะเบียนสมาชิก 5335218329 ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้คือ ผู้รับเงินสงเคราะห์จากนางโจม นามีผล เป็นนางสาวสุรีย์พร นามีผล ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
จากคุณ ส.อ.พลวิสิษฐ์ นามีผล 12/10/2016 14:47:48
คำตอบ
สมาชิกต้องทำเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.ค่ะ ( ในกรณีที่ผู้รับเงินสงเคราะห์คนเก่าเป็นผู้นำเข้า หรือเป็นผู้ชำระเงินแทนต้องให้ผู้รับเงินสงเคราะห์คนเก่าเซ็นยินยอมในการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ ) เอกสารที่ใช้ประกอบ -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ -สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 13/10/2016 09:24:42