คำถาม
การรับเงินสงเคราะห์
ผู้รับเงินสงเคราะห์ต้องมีอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปครับ
จากคุณ จ.ส.อ.บุญรอด ขาวขำ 17/11/2016 10:34:52
คำตอบ
ผู้รับเงินสงเคราะห์ไม่จำกัดอายุค่ะ
ตอบโดย admin 18/11/2016 09:10:20