คำถาม
สอบถามการแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุลครับ
กระผม จ.ส.อ.ธนิศร์ศักดิ์ อัครเดชาหิรัญ หมายเลขประจำตัว ๑๓๒๗๓๐๐๙๔๗ ได้เปลี่ยนชื่อจาก อดุลย์ เป็น ธนิศร์ศักดิ์ และเปลี่ยนชื่อสกุลจาก อุทธิยา เป็น อัครเดชาหิรัญ ทางหน่วยได้แจ้งหลักฐานมาให้สวัสดิการทหารบกเพื่อแก้ไชเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันนั้น ซึ่ง สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่สำหรับทางกองฌาปกิจ ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้แต่อย่างใด จึงขอให้ทาง สก.ทบ.ได้กรุณาตรวจสอบ หรือสำเนาเรื่องให้ทาง กองการฌาปกิจ ทบ. ช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วย หรือโทร.หมายเลข 081-7075405 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จากคุณ จ.ส.อ.ธนิศร์ศักดิ์ อัครเดชาหิรัญ 30/11/2016 13:15:14
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล สมาชิกฯ ต้องยื่นเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่อง 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ของสมาชิก หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 01/12/2016 08:47:19