คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กับ ผู้รับผลประโยชน์
จากคุณ จ.ส.อ.บัญชา สิริอนุศาสน์ 18/01/2017 09:14:30
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินสงเคราะห์ และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/01/2017 08:56:32