คำถาม
เปลียนชื่อและชื่อสกุลของตัวเอง และภรรยา
กระผม ส.อ.ชัยประกิจ โมราฤทธิ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส.อ.ปุริมพัฒน์ ศิริวิมลฤทธิ์ และภรรยาชื่อนางกาญจน์สุภา โมราฤทธิ์ เปลี่ยนชื่อเป็นนางกาญจน์วรสภา ศิริวิมลฤทธื์
จากคุณ ส.อ.ปุริมพัฒน์ ศิริวิมลฤทธิ์ 29/01/2017 13:12:51
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลง ชื่อ สกุล สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3.ใบเปลี่ยน ชื่อ สกุล ของสมาชิก หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 03/02/2017 08:30:18