คำถาม
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจ้อมูลครับ
ขอแก้ไขข้อมูล ๓ รายการ ครับ ชื่อผู้ขอแก้ไข จ.ส.อ.บรรลือ สามารถ ๑. หน่วยต้นสังกัด มทบ.๓๙ (พิษณุโลก) ๒. วันเกิดสมาชิก เป็น ๓ มิถุนายน ๒๕๐๕ ๓. ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ เลขที่ ๖๔๖/๑๐๕ หมู่ ๑ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ขอบคุณครับ
จากคุณ จ.ส.อ.บรรลือ สามารถ 19/03/2017 17:07:24
คำตอบ
รบกวนให้สมาชิกไปติดต่อที่หน่วย มทบ.39 เพื่อให้หน่วยดำเนินการหักเงินเดือนค่ะ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไข วัน เดือนเกิด และที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/03/2017 09:19:18