คำถาม
สมาชิกเป็นผู้บริจาคร่างกาย
อยากทราบว่าในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้บริจาคร่างกายให้กับ รพ.ศูนย์ขอนแก่น หากเสียชีวิตลงผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้จัดการศพต้องดำเนินการอย่างไร และต้องใช้หลักฐาน,เอกสารอะไรบ้างในการขอรับเงินสงเคราะห์ครับ
จากคุณ พ.ต.นพวงค์ ศิริโภคานนท์ 26/03/2017 14:16:02
คำตอบ
เมื่อสมาชิกฌาปนกิจสงเคาะห์ ทบ. ถึงแก่ความตาย ผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้จัดการศพ เตรียมหลักฐานแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก หรือ หน่วยต้นสังกัดของสมาชิก ฯ ดังนี้
1. ใบมรณบัตร ทร.4 ตอน 1 สำเนา จำนวน 2 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านของผู้ตาย ที่จำหน่าย”ตาย” สำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้จัดการศพ สำเนา จำนวน 2 ฉบับ
4. บัตรประจำตัว(ประชาชน,ข้าราชการ)ผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้จัดการศพ สำเนา จำนวน 2 ฉบับ
5. ใบรับรองจากทาง รพ.ศูนย์ขอนแก่น
6. สมุดบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ประเภทออมทรัพย์ ของผู้รับเงินสงเคราะห์ สำเนา จำนวน 2 ฉบับ
* 7. ต้องนำหลักฐาน (ฉบับจริง) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งนี้การสำเนา เอกสารรายละเอียดอาจไม่ชัดเจน ซึ่งจะคืนให้ผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้จัดการศพ ทันที
หมายเหตุ 1. กรณีผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้จัดการศพ เป็นคนละคนกัน ต้องมีบัญชีรายละเอียดค่าจัดการศพด้วย
2. กรณีสมาชิกอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาล หรือสถาบันการศึกษาแพทย์ ต้องหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถาบันนั้นๆ ประกอบหลักฐานแทนหนังสือรับรองจากทางวัด เว้นแต่มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ใช้ หนังสือรับรองจากวัดประกอบหลักฐานการขอรับเงินได้ตามปกติ
3. ผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้จัดการศพ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่/หน่วยต้นสังกัดทราบภายใน 90 วันหากไม่พร้อม ต้อง ชำระเงินไปก่อน เพื่อรักษาสถานภาพสมาชิก หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 30/03/2017 12:46:30