คำถาม
ยังไม่ได้ใบฌาปณกิจ
ส่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อตัวชื่อสกุล ยังไม่ได้ใบตอบรับฌาปณกิจ ตัวจริงใหม่
จากคุณ จ.ส.ท.พงศ์พัฒน์ สนิษฐาจิตภา 07/04/2017 14:36:57
คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งใบแทนใบตอบรับไปให้ท่านที่หน่วย ช.พัน.3 ค่ะ
ตอบโดย admin 10/04/2017 08:48:34