คำถาม
คู่สมรสอายุการสมัคร
คู่สมรส อายุต้องไม่เกินกี่ปี โดยนับจากวันเดือนปีเกิด ถูกต้องมัยครับ (ถ้าในกรณีพิเศษไม่เกินกี่ปี เปิดหรือยังครับ)
จากคุณ จ.ส.อ. ภูมิภัทร โชติกุล 11/04/2017 11:42:05
คำตอบ
ตามระเบียบคู่สมรสต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปีนับจากปีเกิดค่ะ กรณีพิเศษไม่เกิน 60 ปี (ยังไม่มีการเปิดรับกรณีพิเศษค่ะ)
ตอบโดย admin 18/04/2017 09:20:29