คำถาม
กรณีที่ถูกถอดสมาชิกถาวร
กรณีที่ถูกถอดสมาชิกถาวร ต้องทำอย่างไร เคยสมัครตอนเป็นทหารพรานครับ แล้วตอนนี้มารับราชการหน่วยใหม่ สามารถสมัครใหม่ได้หรือไม่ เพื่อให้มาหักกับหน่วยใหม่
จากคุณ 5570005695 23/05/2017 07:00:05
คำตอบ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ครั้งที่ 3/59 ให้กำลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ที่เคยเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. สามารถคืนสภาพสมาชิก (ให้คืนสภาพสมาชิก นับจากคำสั่งบรรจุไม่เกิน 1 ปี) โดยต้องชำระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพย้อนหลัง นับแต่วันที่ขาดส่งก่อนถูกถอนสภาพจนถึงปัจจุบัน โดยจะหักจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ที่จ่ายให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้จัดการศพ ภายหลังจากสมาชิกฯ ที่ขอคืนสภาพถึงแก่ความตาย เงินที่ได้รับถือเป็นรายได้เพื่อนำไปพัฒนากิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. สามารถทำเรื่องคืนสภาพได้ที่หน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบรับรองแพทย์ 4.คำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 14/06/2017 15:35:20