คำถาม
ขอแก้ไขชื่อครับ
จาก ส.อ.ธีรยุทธ์ ทัตตะทองคำ เป็น จ.ส.อ.ณัฐพงษ์ ทัตตะทองคำ
จากคุณ จ.ส.อ.ณัฐพงษ์ ทัตตะทองคำ 05/07/2017 10:38:09
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงชื่อ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. ค่ะ เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3.ใบเปลี่ยนชื่อของสมาชิก หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 07/07/2017 09:37:18