คำถาม
เงื่อนไขการสมัครของครอบครัว
ในกรณีการสมัครสมาชิกของภรรยาอายุไม่เกินเท่าไหร่ครับ
จากคุณ ส.อ.ณัฐพร พูลทวี 11/07/2017 15:50:05
คำตอบ
ตามระเบียบการนำภรรยาสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ภรรยาต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปีค่ะ
ตอบโดย admin 12/07/2017 08:54:03