คำถาม
แก้ไขข้อมูลที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
การปฏิบัติทำอย่างไร
จากคุณ ร.ต.อำนวย ปริโย 17/07/2017 14:30:19
คำตอบ
ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์ผ่านทางเว็ปไซด์แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนให้ค่ะ
ตอบโดย admin 18/07/2017 08:44:12