คำถาม
แก้ไขชื่อตัว
ต้องการแก้ไขชื่อตัวต้องทำอย่างไรบ้างครับ เปลี่ยนชื่อตัวจากเดิม "ปัญญา" เป็น "ถิรวัฒน์" ครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ถิรวัฒน์ ดวงดี 01/08/2017 15:38:05
คำตอบ
ท่านสามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงได้ที่หน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องได้ที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบเปลี่ยนชื่อ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 03/08/2017 13:57:20