คำถาม
ต้องการแก้ไขข้อมูลให้ครับ
ผม ร.อ.ทรงภพ มิตรอธิพันธ์ สังกัด ร้อย.ลว.ไกล ๓ ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา เลขทะเบียนสมาชิก ต134751/30 ต้องการแก้ไขดังนี้ครับ 1. ชื่อสมาชิกของผม ต้องการแก้จาก ร.อ.เกรียงชัย มิตรอธิพันธ์ เป็น ร.อ.ทรงภพ มิตรอธิพันธ์ 2. วัน เดือน ปี เกิด ของผมไม่ถูก ต้องการแก้จาก 1 ม.ค.2507 เป็น 10 ก.พ.2507 3. ผู้รับเงินสงเคราะห์ กรณีผมเสียชีวิต เปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ จากเดิม นางพวง มิตรอธิพันธ์ (มารดา) เป็น นางณัชชา มิตรอธิพันธ์ (ภรรยา) 4. ที่อยู่ปัจจุบันของผมเปลี่ยนใหม่ครับ จากเดิม 107/33 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 เปลี่ยนเป็น 670 หมู่ 5 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 5. ที่อยู่ของ นางณัชชา มิตรอธิพันธ์ (ภรรยา) เปลี่ยนจาก เลขที่ 8 หมู่ 12 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25220 เปลี่ยนเป็น เลขที่ 670 หมู่ 5 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 6. เปลี่ยนชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ กรณี นางพวง มิตรอธิพันธ์ เสียชีวิต จาก ส.อ.เกรียงชัย มิตรอธิพันธ์ เป็น ร.อ.ทรงภพ มิตรอธิพันธ์
จากคุณ ร.อ.ทรงภพ มิตรอธิพันธ์ เลขทะเบียนสมาชิก ต134751/30 01/08/2017 17:01:17
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง วัน เดือนเกิด และที่อยู่ให้สมาชิกเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์, สมาชิกเปลี่ยนชื่อ ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนชื่อ สมาชิกต้องยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.
เอกสารที่ใช้ประกอบในการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่
เอกสารที่ใช้ประกอบในการเปลี่ยนแปลงชื่อของสมาชิก 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3.ใบเปลี่ยนชื่อของสมาชิก
เอกสารที่ใช้ประกอบสำหรับผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนชื่อ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.ใบเปลี่ยนชื่อของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 04/08/2017 12:29:13