คำถาม
แก้ไขผู้รับเงินสงเคราะห์ครับ
เดิมนางคำมี ภูมิเพ็ง (เสียชีวิต) เปลี่ยนเป็น นางยุพา ภูมิเพ็ง
จากคุณ ร.ต.นิกร ภูมิเพ็ง 18/08/2017 20:41:15
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.ค่ะ เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 21/08/2017 09:12:15