คำถาม
แก้ไขผู้รับเงินสงเคราะห์
นางสิริพรรณ ต้นแก้ว สมาชิกเลขที่ 5430004125 ขอแก้ไขผู้รับเงินสงเคราะห์ จาก พ.ต.ประจวบ ต้นแก้ว (เสียชีวิตแล้ว ปี 54) เป็น จ.ส.อ.พรชัย ต้นแก้ว (บุตร) สังกัด มทบ.17
จากคุณ จ.ส.อ.พรชัย ต้นแก้ว สังกัด มทบ.17 (่่jaton-2514@hotmail.com 23/08/2017 20:04:53
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 28/08/2017 12:46:24