คำถาม
ตรวจสอบชำระเงินแทน
ในสถานะสมาชิก ไม่พบข้อมูลชำระเงินแทนให้กับ น.ส.พรลภัส ต้นแก้ว (น้องสาว) ผู้รับเงินสงเคาระห์คือ จ.ส.อ.พรชัย ต้นแก้ว มทบ.17 ซึ่งหักเงินชำระทุกเดือน
จากคุณ จ.ส.อ.พรชัย ต้นแก้ว มทบ.17 สมาชิก ต.267825/36 23/08/2017 20:09:54
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 28/08/2017 13:37:45