คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูล
1.จ.ส.อ.ศิตร์ธิไชย อรุณเจริญ เลขทะเบียนสมาชิก ต285923/38 - ที่อยู่ที่ติดต่อ : เดิมเลขที่ 17 ม.3 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 เปลี่ียนเป็น 33/77 ม.3 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 2. นางสุมาลี อรุณเจริญ เลขทะเบียนสมาชิก ต285897/38 - ที่อยู่ที่ติดต่อ : เดิมเลขที่ 24 ม.2 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 เปลี่ียนเป็น 33/77 ม.3 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 - ผู้รับเงินสงเคราะห์ : เดิม ส.อ.สิทธิชัย อรุณเจริญ เปลี่ยนเป็น จ.ส.อ.ศิตร์ธิไชย อรุณเจริญ
จากคุณ จ.ส.อ.ศิตร์ธิไชย อรุณเจริญ สง.สด.จว.ช.บ. 24/08/2017 09:02:04
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนชื่อ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.ใบเปลี่ยนชื่อของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 29/08/2017 08:37:18