คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูล จากเลข ทะเบียนสมาชิก ส12839/26
ชื่อ แก้ไข จาก พ.อ. พิษณุ ประกอบ เป็น พ.อ. วีรากร ประกอบ ที่อยู่ แก้ไข เป็น 138/ุ 6 หมู่ 8 ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 ผู้รับเงินสงเคราะห์ แก้ไขเป็น เรืิอเอก ศุภชัย ประกอบ
จากคุณ พ.อ. วีรากร ประกอบ ทะเบียนสมาชิก ส12839/26 26/08/2017 11:53:55
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. 1.เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นเรื่องเปลี่ยนชื่อของสมาชิก -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก -สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของสมาชิก 2.เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ -สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 31/08/2017 09:30:17