คำถาม
แก้ไขที่อยู่ และยศ ผู้รับเงินสงเคราะห์
นางขวัญใจ ธนาคุณ เลขทะเบียนสมาชิก 5500003883 ขอแก้ไขที่อยู่ จากเดิม เลขที่ 230/921 หมู่ 9 ตำบล/แขวง โพธิ์กลาง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 เป็น เลขที่ 233/12 หมู่ 9 ตำบล/แขวง โพธิ์กลาง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 , แก้ไขยศ และที่อยู่ จากเดิม ผู้รับเงินสงเคราะห์ ร.ท. เดชพระคุณ ธนาคุณ ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ เลขที่ 230/921 หมู่ 9 ถนน - ซอย - ตำบล/แขวง โพธิ์กลาง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 เป็น ผู้รับเงินสงเคราะห์ พ.ต. เดชพระคุณ ธนาคุณ ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ เลขที่ 233/12 หมู่ 9 ถนน - ซอย - ตำบล/แขวง โพธิ์กลาง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
จากคุณ พ.ต. เดชพระคุณ ธนาคุณ 30/08/2017 21:10:21
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 01/09/2017 13:43:03