คำถาม
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ครับ
กระผม ร.ต.เลิศเกียรติ นัยพรม เลขทะเบียนสมาชิกที่ ต.104044/28 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่่ใหม่เป็น เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 18 บ้านสร้างแก้ว ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ครับ
จากคุณ ร.ต.เลิศเกียรติ นัยพรม เลขทะเบียนที่ ต.104044/28 30/08/2017 22:48:44
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 01/09/2017 13:50:54