คำถาม
ขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์
ของ นาง อรวรรณ แก้วโกมล ผู้รับเงิินสงเคราะห์ เดิม ด.ญ.อนัญญา แก้วโกมล เป็น ด.ญ.วลัยพรรณ แก้วโกมล
จากคุณ นาง อรวรรณ แก้วโกมล 11/09/2017 08:26:39
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเอง โดยทำเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 11/09/2017 09:12:11