คำถาม
ขอแก้ไขปี พศ.เกิด / เพศ /ที่อยู่คะ
พ.ศ.เกิดจาก 2520 แก้เป็น2521 เพศ ชาย แก้เป็น เพศ หญิง ที่อยู่ผู้รับเงิน จาก 8/112 แก้เป็น 88/112
จากคุณ พ.ต.หญิงประภัสสร แผ้วพลสง 15/09/2017 11:03:51
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 19/09/2017 09:23:23