คำถาม
แก้ไขวันเดือนผิด
ขอแก้ไข วัน เดือน เกิดผิด วันเกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2505 ขอแก้เป็น วันเกิด 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
จากคุณ จ.ส.อ.สุพรรณ แก่นดี 01/10/2017 21:16:56
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 02/10/2017 12:59:33