คำถาม
การยื่นขอเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ทบ. ของคู่สมรส
อยากทราบว่าอายุของคู่สมรสต้องไม่เกินกี่ปี ถึงจะยื่นเรื่องทำฌาปนกิจทบ. ได้
จากคุณ ภูริดา สุนทรกุมาร 07/10/2017 16:17:30
คำตอบ
ตามระเบียบการสมัครสมาชิกของคู่สมรส ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี เอกสารที่ใช้ประกอบการ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำเข้า, ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำเข้า, ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร 4.สำเนาทะเบียนสมรส หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 09/10/2017 09:14:00