คำถาม
แก้ไข เดิอนเกิด ผิด
17 เมษายน พ.ศ. 2503 ขอแก้ไขเป็น 17 มิถุนายน พ.ศ. 2503
จากคุณ ร.ต. ธวัชชัย ชมกลิ่น เลขทะเบียนสมาชิก ต203046/33 09/10/2017 10:14:08
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 09/10/2017 09:19:19